A Robotic Method of Laser Cleaning of Antique Materials

A Robotic Method of Laser Cleaning of Antique Materials

Grzegorz WITKOWSKI, Szymon TOFIL, Krystian MULCZYK

download PDF

Abstract. The presented article deals with issues related to laser cleaning of materials, especially the surface of historic elements. Typical types of dirt occurring on the surfaces of historic elements are characterized. A theoretical basis for the interaction of a laser beam on the surface of elements is presented. The proposed method of robotic laser cleaning eliminates the disadvantages of the manual process.

Keywords
Laser Cleaning, Architectural Details, Ablation, Robotics

Published online 7/16/2018, 5 pages
Copyright © 2018 by the author(s)
Published under license by Materials Research Forum LLC., Millersville PA, USA

Citation: Grzegorz WITKOWSKI, Szymon TOFIL, Krystian MULCZYK, ‘A Robotic Method of Laser Cleaning of Antique Materials’, Materials Research Proceedings, Vol. 5, pp 172-176, 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.21741/9781945291814-30

The article was published as article 30 of the book Terotechnology

Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

References
[1] N. Radek, E. Wajs, M. Luchka, The WC-Co electrospark alloying coatings modified by laser treatment, Powder Metallurgy and Metal Ceramics 47 (2008) 197-201. https://doi.org/10.1007/s11106-008-9005-7
[2] J. Pietraszek, N. Radek, K. Bartkowiak, Advanced statistical refinement of surface layer’s discretization in the case of electro-spark deposited carbide-ceramic coatings modified by a laser beam, Solid State Phenom. 197 (2013) 198-202. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.197.198
[3] M. Scendo, N. Radek, J. Trela, Influence of laser treatment on the corrosive resistance of WC-Cu electrospark coatings, International Journal of Electrochemical Science, 8 (2013) 9264-9277.
[4] J. Marczak, Set of advanced laser cleaning heads and systems. Proceedings SPIE 2009, 7391-7391. https://doi.org/10.1117/12.827541
[5] R. Jóźwicki, J. Zakrzewski, Laser technology and its applications [in Polish: Technika laserowa i jej zastosowania], Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
[6] A. Kujawski, P. Szczepański, Lasers physical bases [in Polish: Lasery podstawy fizyczne] Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999.
[7] F. Kaczmarek, The basics of lasers work [in Polish: Podstawy działania laserów] WNT, Warszawa, 1983.
[8] T. Burakowski, J. Marczak, W. Napadłek, The essence of ablative laser cleaning of materials [in Polish: Istota ablacyjnego czyszczenia laserowego materiałów] Prace instytutu elektrotechniki WAT, Warszawa, 2004 125-135.
[9] J. Marczak, The issue of the use of laser ablation in removing secondary layers from the surface of works of art and historic objects in architecture [in Polish: Zagadnienie wykorzystania ablacji laserowej w usuwaniu wtórnych nawarstwień z powierzchni dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze] Ochrona zabytków 54 (3) (2001) 233-251.
[10] A. Tam, W. Leung, W. Zapka, W. Ziemlich, Laser-cleaning techniques for removal of surface particulates. Journal of Applied Physics 71 (1992) 3515-3523. https://doi.org/10.1063/1.350906
[11] G. Witkowski, P. Kurp, Design and realization of robotic stations for optical inspection of weld quality [in Polish: Projekt i wykonanie zrobotyzowanego stanowiska do optycznej inspekcji jakości spoin] Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych 2015, 133-142.
[12] J. Honczarenko, Industrial robots [in Polish: Roboty przemysłowe] WNT, Warszawa, 2009.
[13] M.W. Spong, M. Vidyasagar, Dynamics and control of robots [in Polish: Dynamika i sterowanie robotów] WNT, Warszawa, 1997.